Indskolingen

0.-3. klasse i Solhuset

Solhuset er den bygning, hvor indskolingen og skolefritidsordningen bor.

Solhuset er et arkitektonisk smukt hus med lyse og venlige lokaler. Det består af 4 klasseværelser med hems, et stort fællesrum og flere mindre lege- og grupperum. Solhuset ligger ved skolens dejlige udeareal; en stor naturgrund, der giver ideelle rammer for leg og læring.

For os har barndommen selvstændig værdi. Det er her og nu det sker, og det er nu livet skal leves.  Der er ingen om’er på en barndom.

Vores grundlæggende værdier er at vægte næstekærlighed, det forpligtende fællesskab og udvikle gensidig respekt hos hinanden. Skolelivet skal udfolde sig ikke på trods af, men i kraft af vores forskellighed.

0. klasse på Glamsbjerg Friskole

Velkommen til en god skolestart

Når vi byder vores ”nye” børn velkommen i Solhuset, er det med en bevidsthed om, at børnene skal falde godt til og føle sig trygge.

I 0. klasse går børnene i skole hver dag fra kl. 8.30 til kl. 12 eller 13. Efter morgensang begynder hver dag i læsekrogen med sproglig opmærksomhed, og skoledagen slutter også i læsekrogen, hvor dagens oplevelser evalueres. Hverdagen er tilrettelagt, så der er vekslen mellem den frie leg og indlæring med vægt på læring gennem leg, og når skoleåret er omme, er børnene helt klar til at begynde at læse i 1. klasse.

Børnehaveklasselærer Tina Tofting fortæller:
Legen har en stor betydning for barnets personlige udvikling. Så legen betragtes ikke ”bare som en pause fra noget vigtigt”. Nej, legen er vigtig i sig selv.
Det vigtigste i mit arbejde med børnene er, at jeg respekterer dem som de mennesker, de er. Jeg ser dem, lytter til dem, lærer dem at kende og taler ordentligt til dem.
Børnene skal have mange succesoplevelser og opleve glæde ved at komme i skole.

Eleverne

Anerkendelse og udvikling

Når barnet starter i Solhuset, havner det i et miljø præget af omsorg, anerkendelse, glæde og tryghed. Vi ser det enkelte barn som unikt, og den daglige undervisning tager udgangspunkt i barnet der, hvor det er.

Vi ser barnets alsidige, personlige og faglige udvikling som et projekt, der skal udvikles i tæt samarbejde mellem barnet og alle dets voksne.

Gennem tiden i Solhuset sker der en stor forandring og udvikling med børnene; fra den dag de træder generte og forventningsfulde ind i huset, og til den dag de bliver sunget ud af huset, udvikler de sig, så de kan begå sig socialt, kan stå på en scene og optræde, får lært at spille på et instrument, har knækket læsekoden, kan jonglere med store tal samt arbejde med stort selvværd.

Fagene

Boglige fag, kreative fag og idræt

Dansk og matematik er igennem skoleforløbet de fag, der har flest timer.
Ud over disse to fag har eleverne engelsk fra 0. klasse, og fra 1. klasse desuden idræt, musik, billedværksted og kristendom. Når eleverne kommer i 2. klasse får de yderligere faget natur/teknologi på deres skema i 2 ugentlige lektioner.

I 3. klasse udvides fagrækken med historie, som er et fortællefag i børneskolen, og der kommer flere praktisk-musiske fag til, nemlig sløjd, hjemkundskab og håndarbejde, som eleverne har i et 3-delt turnusforløb sammen med 4. klasse.

Sammenlignet med Folkeskolens fag og timer klarer vi os ret godt. Igennem et helt skoleforløb har vores elever flere dansk- og matematiktimer, og vi starter tidligere med de praktisk-musiske fag, ligesom vi har et bredere fagudbud her end de vejledende fagtimetal for Folkeskolen foreslår.

Som friskole har vi mulighed for at prioritere anderledes, bare vi leverer en undervisning, der mindst står mål med Folkeskolens. Vi har valgt at prioritere således, at vore elever får en god og fagligt velfunderet undervisning i både de boglige og de praktisk-musiske fag. Vi holder fast i de centrale værdier på vores skole, samtidig med at vi tager levende del i den pædagogiske debat.

Fællesskabet

Samarbejde mellem skole og SFO

Skolen ser forskellighed som en styrke. Eleverne møder forskellige voksne, hvis fælles mål det er at skabe et godt og trygt skolemiljø og møde eleverne i øjenhøjde.

Lærere og pædagoger er glade for og gode til at arbejde sammen og har fokus på det enkelte barns trivsel og det sociale miljø børnene imellem.

For de voksne i Solhuset er det meget vigtigt at være gode rollemodeller; der tales ikke bare om god opførsel; det vises også. Ligesom vi taler pænt indbyrdes og til børnene, forventer vi, at børnene taler pænt både til os og til hinanden. En god sproglig kommunikation er vigtig for et godt fællesskab.

Klassen er barnets første møde med et struktureret samvær med andre. Derfor synes vi, det er vigtigt at bruge tid på at få klassen til at fungere og udvikle børnenes evne til at acceptere og respektere andre samt at kunne samarbejde.
I klassen gøres dette ved bl.a. at arbejde i makkerpar eller grupper. I frikvarterene kan den ellers gode frie leg i perioder suppleres med faste legegrupper, så alle børn kommer til at lege bredt.

I mange sammenhænge udvides klasserammen til hele Solhuset, f.eks. i emneuger, på temadage, på koloni og i fritidsordningen. Her gælder naturligvis reglerne for den samme gode omgangstone, og det kan lade sig gøre, fordi både børn og voksne bakker op om det.

Der er vigtigt, at også forældre bakker op om vores vægtning af et sundt og godt fællesskab. Det gøres bl.a. ved at bakke positivt op om skolen, omtale andre forældre og børn positivt, inkludere alle børn i klassen ved private klassearrangementer osv.

Mobning er under ingen omstændigheder accepteret. Derfor skal der være tæt og åben kontakt mellem skole og hjem.

Skoleåret

Aktiviteter og arrangementer

Skolestart: Første skoledag er altid årets vigtigste dag, og vi glæder os alle til den. Dagen forløber ikke helt ens for alle Solhusbørnene, så derfor modtager alle børn et brev i sommerferien og deres første skoledag.

Skovløb: Hvert år i august arrangerer 3. klasse et skovløb for resten af Solhuset. I små grupper skal børnene igennem Krengerupskoven, hvor 3. klasse underholder ved poster undervejs. Dagene er en hyggelig dag, hvor vores nye børnehaveklasser møder de ”gamle” børn. Som altid er forældrene velkomne til skolens arrangementer.

GFE-motionsdage: Fredag før efterårsferien deltager vi i Skolernes Motionsdag. Børnene skal gå eller løbe 5 kilometer, hvoraf det meste af ruten ligger i skoven. Derudover har vi to andre motionsdage på skolen, hvor små og store elever i såvel friskolen som efterskolen har motionsdag sammen på forskellige hold. Se billeder her.

Juleridag: Den første hverdag i december er ikke bare starten på julemåneden. Den er også skolens officielle juleridag. På den dag inddeles alle skolens elever (både friskole- og efterskoleelever) i grupper, og hele skolen syder af JUL. Se billeder her.

Juletræsfest: På årets sidste skoledag mødes vi om aftenen til juletræsfest på skolen. Aftenen indledes i gymnastiksalen, hvor vi danser om juletræet. Efter kaffe, kage og slikposer er det tid til årets højdepunkt: Den Store Julemarch. Se billeder her.

Fastelavnsfest: Sammen med fritidsordningen arrangerer vi hvert år en fastelavnsfest. Den starter til morgensang, hvor vi synger for resten af skolen. Derefter er der sanglege, tøndeslagning og hygge frem til kl 12.00, hvor vi har fri. Se billeder her.

Musicalion: Sammen med resten af skolen indgår Solhuset hvert år i skolens musical. Hver klasse leverer et indslag til det overordnede projekt, og alle børn på skolen mødes i et sammensurium af teater, musik, lyd og lys. Se billeder her.

Bennys badekar: Bennys Badekar er Solhusets praktisk-musiske aften. Det er en aften, hvor forældre og søskende kommer og ser/hører mange af de kreative tiltag, der har været gennem året. Se billeder her.

Sommerafslutning: Vi slutter skoleåret af med en skolelørdag for 0.-6. klasse og deres forældre, hvor forskellige traditioner holdes i hævd. 3. klasse, som efter sommerferien skal være i Kridthuset, synges ud af Solhuset og får overrakt en gave fra de øvrige i Solhuset, som de kan udsmykke deres nye klasseværelse med. Herefter går de i Kridthuset, hvor de modtages af elever og deres nye lærere.
6. klasse arrangerer lege og aktiviteter for de andre klasser og deres forældre, men der er også tid til kaffe og is. Og så er det ellers bare at ønske hinanden god sommerferie. Se billeder her.

Solhuset på koloni

Indskolingens overnatningsture

Alle børn i Solhuset er på koloni hvert år i juni måned. Nogle gange tager vi på fælleskoloni, og andre år tager vi af sted klassevis. Vi lægger altid kolonien i nærområdet, så det er let at komme til, og vi får altid en masse hjælp fra forældrene til det praktiske; kørsel, madlavning, oprydning mm.

Se billeder her.