Skolen som en del af det forpligtende fællesskab

Det forpligtende fællesskab

Betegnelsen forpligtende fællesskab er et vigtigt begreb i den grundtvig-koldske skoletradition. Det er derfor en eksplicit del af vores grundtvig-koldske skoles værdigrundlag. Måden vi skal være sammen på, skal således ikke alene være et fællesskab men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har – med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse – den baggrund, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre og fra Gud så at sige er frisat fra at bekymre sig om egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for andre. Altså – at kunne forpligte sig i forhold til andre.

Det forpligtende rummer desuden et krav til os alle i fællesskabet, om at tage andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på andres ord og handlinger, så vi kan blive klogere på os selv og andre. Det er derfor alles ansvar at give plads til en demokratisk debat og proces i dagligdagen på skolen. Både i voksen- og børnehøjde.

I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed som ”spejl” for de andre. Gennem en positiv spejling i andre udvikler mennesker en ordentlig selvforståelse. Kun i et sådant forpligtende fællesskab kan mennesket finde sig selv, mener Grundtvig.
I lighed med mange moderne psykologer, er Grundtvigs fællesskabsopfattelse, at kun i et fællesskab kan der opbygges et selvbevidst individ. Dvs. ingen kan finde sig selv ved at gå alene op på toppen af Mount Everest eller langt ud i en ørken. Kun ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – kan vi blive opmærksomme på, hvem vi er og gerne vil være. Fællesskabet er vigtigt – hvad enten vi vil opbygge et folk eller støtte det enkelte barn i at få selvindsigt.

Vi er i en tid, hvor individet nærmest bliver dyrket på bekostning af fællesskabet, og individualitet bliver til individualisme og selvbevidsthed til egoisme. Det kan derfor være besværligt at fastholde forestillingen om fællesskabets værdi – og endnu vanskeligere at få denne forestilling omsat til praktisk friskolehverdag. Men vi vil fastholde, at vi er bedre sammen end alene, og når vi ønsker at skabe det bedste sted for vores børns identitetsdannelse må vi altså finde os i fællesskabet!

Grundtvig så skolen som det sted, hvor egoismen skulle bekæmpes og fællesskabet opbygges. Derfor skulle den viden, børnene skulle have i skolen også være til gavn for deres fælles liv her og nu, og skoleundervisningen skulle give eleverne en fornemmelse for, hvordan hver af dem er indfældet i et historisk forløb. Altså at man som menneske ved sin fødsel træder ind i en sammenhæng, som er en realitet før man selv kommer til. Man står så at sige ikke på bar bund som nyt menneske og skal til selv at opbygge en meningsfuld sammenhæng med de andre. Denne sammenhæng er der og er til at træde ind i. Og det skal bl.a. skolen lære børnene.

På Glamsbjerg Friskole vil vi holde hinanden fast på, at man sammen er ansvarlige for noget andet og mere end en skole. At føle sig værdifuld er af afgørende betydning for børns liv og således også for deltagelsen i fremtidige fællesskaber.

Vi ønsker et trygt og overskueligt miljø, præget af en meningsfuld sammenhæng, som er til at træde ind i. Vores skole har et over 100-årigt historisk forløb bag sig, som er med til at sætte rammen for skolen i dag. Det er vigtigt, at både børn, ansatte og forældre trives i fællesskabet. Derfor har alle et ansvar for at tage godt imod nye familier og ansatte, så disse hurtigt inddrages i skolens liv, værdier og traditioner.

Fællesskabet hviler på tæt og understøttende samarbejde mellem forældre, lærere og børn. Et samarbejde, der tager udgangspunkt i at skole og hjem er fælles om børnenes opdragelse og dannelse. Det er derfor en naturlig forudsætning, at forældrene bidrager positivt til fællesskabet omkring de enkelte klasser og skolens sociale liv. På Glamsbjerg friskole ved vi, at en succesfuld skolegang ikke kun handler om barnet, men også om det daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere. Samarbejdet bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Et positivt forældresamarbejde bygger på forældres og personalets fælles engagement i børnenes liv, udvikling og trivsel.

Som forælder til børn på Glamsbjerg Friskole bliver du involveret – skolen bygger på den hjælp og medvirken, som forældrene kan byde ind med. Relationen mellem familierne og skolen er ikke et kundeforhold, men derimod et samskabende praktisk fællesskab.

Lærere og forældre skal have tillid til hinanden, for det skaber den trygge ramme om børnenes trivsel.

Forældrene deltager i en række arrangementer: forældremøder, skolefester, fælles morgensang, emneuger, foredrag, musicalion m.m. Desuden er forældre altid velkomne til deltagelse i den daglige fælles morgensang og undervisningen i øvrigt. Mange af disse arrangementer er også åbne for skolekredsen og andre interesserede. Det er blandt andet her, at vi synligt udmønter vores værdier, derfor er det vigtigt for fællesskabet med opbakning.