Den gode relation

Relationsarbejde og sociale kompetencer

Når børn kommer i skolealderen, begynder de at tilbringe megen tid sammen med jævnaldrende og er ikke længere så afhængige af voksnes tilstedeværelse og kontrol. De er nu mere optaget af samværet med jævnaldrende.

Tilknytningen til kammeratskabsgruppen er vigtig for børns udvikling af sociale færdigheder. Her lærer de at kommunikere og argumentere, at samarbejde og løse konflikter, at tilpasse sig og acceptere andres meninger, og at være uafhængige af de voksne.

Legene ændrer karakter og vil i højere grad indeholde regler og have et forløb. Denne ændring er med til at forberede børnene på samfundets normer og krav om konventionel adfærd. For at lære disse sociale færdigheder er børnegruppen nødt til at opleve tid alene sammen. Når de er alene, er de selv ansvarlige for den sociale kontrol i gruppen.

Forældrene og de voksne er ikke ligegyldige; de udgør den trygge base, som barnet til enhver tid kan vende tilbage til.

I Fritteren forsøger vi hele tiden at være opmærksomme på denne balance. Der skal være plads og tid til, at børnene har socialt samvær uden indblanding fra de voksne, men samtidig er det uhyre vigtigt, at det enkelte barn føler, at der altid er støtte at hente fra en voksen.

Børn udvikler deres sociale kompetencer i samspillet med andre børn, men også i samspillet med voksne, der er med til at rådgive og vejlede i de sociale spilleregler.

I Fritteren er vi opmærksomme på, hvordan fællesskabet i børnegruppen fungerer, ligesom vi er opmærksomme på det enkelte barn i forhold til fællesskabet.

Igennem vores aktiviteter og arrangementer er det intentionen, at det enkelte barn føler sig som en vigtig del af helheden, og at børnene oplever, at de forskelligheder, vi hver især kommer med, er berigende for fællesskabet.

Selvværd

Børns selvopfattelse udvikler sig og bliver mere nuanceret i skolealderen. Det større samvær med jævnaldrende medfører bl.a., at barnet begynder at stille spørgsmålstegn ved sig selv og vurdere sig selv i forhold til andre. Det kan både føre til selvkritik, men også til øget selvtillid, når man opdager, at der er noget, man er god til.

Et sundt selvværd er essentielt for den mentale sundhed, og når børn begynder i skole, er de sær-ligt udsat, fordi de her oplever større krav og modstand fra voksne og deres jævnaldrende. Det er derfor meget vigtigt, at forældre og andre voksne gør meget ud af at acceptere barnet, som det er. Barnet kan her have brug for at definere egne grænser og lære, hvor andres grænser er. Stilles der for store forventninger og krav til barnet, som det ikke kan leve op til, kan det føre til lavt selvværd.

I Fritteren er det vigtigt for os at se og møde det enkelte barn dér, hvor det er. Vi vil gerne hjælpe barnet med at få succesoplevelser og medvirke til, at barnet oplever sig selv som værdifuldt og som en vigtig del af fællesskabet. Vi vil gerne lære barnet at sige til og fra, samt at blive opmærksom på andres grænser. Vi vil gerne skabe rum for den gode dialog og tale med barnet om det, der er vigtigt for det enkelte barn lige her og nu.

Aktiviteter

I fritteren har børnene bl.a. mulighed for forskellige aktiviteter som:

Barn/barn aktiviteter:

  • I den frie leg barn og barn imellem har børnene mulighed for at udvikle venskaber, legekompetencer osv. i samspillet med andre børn.

Barn/voksen aktiviteter:

  • I dette samspil har den voksne mulighed for at råde og vejlede barnet omkring den aktuelle aktivitet, og barnet vil ligeledes have mulighed for at lære af den voksnes generelle erfaring.

Voksenstyrede aktiviteter:

  • Her er det den voksne, der har planlagt aktiviteten. Jeres barn vil her have mulighed for at danne sig sine egne erfaringer i dette samspil. I disse aktiviteter vil det i de fleste tilfælde være barnet, der bestemmer i hvilket omfang, det ønsker at deltage.
    Til de voksenstyrede aktiviteter hører også vores forskellige temaer og traditioner, fx høstuger, fodboldturnering, talentshow og mooncar race.

I løbet af ugen er der både planlagte og spontane aktiviteter. Det er et tilbud til børnene, og de kan deltage i det omfang, de har lyst til.