Formaliteter

Her kan du læse de mere officielle beskrivelser af skolen, dens politikker, indholdsplaner og meget mere.

Værdigrundlag

Glamsbjerg Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn. Vores grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.

Glamsbjerg Friskole har fokus på det hele menneske og dermed på elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Skolen er lektie- og karakterfri i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor læringsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Glamsbjerg Friskole har et læringssyn, der baserer sig på almen og faglig dannelse i såvel boglige som praktiske og kreative fag, hvor fortælling er en vigtig formidlingsform. Det er vigtigt at skabe et læringsmiljø, hvor deltagelsen i undervisning, arrangementer og aktiviteter demonstrerer og udvikler elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Du kan læse mere om værdigrundlaget, dets historiske perspektiv, læringssyn og skolens syn på bl.a. det hele menneske, dannelse, det forpligtende fællesskab og fortælling som formidlingsform her.

Målsætning

Glamsbjerg Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn. Det, som vægtes, er respekten for det enkelte individ i et forpligtende fællesskab. Friskolen er en levende del af det omgivende samfund og det folkelige fællesskab.

Grundlaget for hverdagen er børnenes liv, fantasi og oplevelser, hvor skolen vægter næstekærlighed og gensidig respekt som grundlæggende forudsætninger for retten til forskellighed.

Friskolen skal være et godt og trygt sted, hvor børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden. Her får de mulighed for at udvikle og bruge egne forudsætninger samt lære at have et skoleliv sammen, bruge hinanden og lære af hinanden.

Friskolen skal være et sted, hvor børnene får faglig kompetence og frem for alt får mulighed for at tilegne sig menneskelige værdier, som er holdbare i flere generationer.

Eleverne har medbestemmelse; denne foregår hovedsageligt i det samspil, der er mellem lærer og elev.

Friskolen er lektiefri fra 1. til og med 6. klasse.

Ved det forpligtende fællesskab (mellem elever, forældre, lærere og bestyrelse) forstås:

 • At vi tager en gensidig tillid for givet.
 • At det er et fælles ansvar, at undervisningen lykkes.
 • At forældre også skal være med til at skabe et fællesskab i og uden for skolen.
 • At vi bl.a. pga. den lektiefrie børneskole forventer, at man i hjemmet engagerer sig i sit barns skolegang og sammen med barnet beskæftiger sig med skolen både fagligt og socialt.
 • At man føler et ansvar ikke bare over for sit eget, men også de andres skoleliv.
 • At lærerens undervisning er velforberedt og differentieret.
 • At eleven møder parat til at modtage undervisning og til at indgå i et socialt samvær.

Rammer for samvær

RAMMER FOR SAMVÆR

 • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden samt god vilje til samarbejde.
 • Vi forventer en hensynsfuld optræden, - også på vej til og fra skole.
 • Der er mødepligt til undervisning og andre skolerelaterede aktiviteter.

Trivsel på Glamsbjerg Friskole

Det er en forudsætning for læring, at eleverne trives. Der er en længere række af faktorer, der gør sig gældende, når man taler om trivsel, eksempelvis omgangstonen og atmosfæren, men også skolehjemsamarbejde og sundhed er vigtige elementer. Læs mere om skolens holdning til trivsel her

Krise- og sorgplan

Glamsbjerg Fri- og Efterskoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen.

Krise- og sorgplanen downloades her.

Sikkerhed på skolen

Førstehjælp: De fleste af skolens medarbejdere har fået et kursus i livreddende førstehjælp, som det tilstræbes at få repeteret en gang om året.

Hjertestarter: Glamsbjerg Fri- og Efterskole er med i hjertestarternetværket.

På vandet: Hvis vi bruger kano og kajakker, er det kun i perioden maj til oktober. Der sejles kun i kystnære områder, og svømmeveste/redningsveste er naturligvis obligatoriske.

Læs sikkerhedsinstrukserne her

Brand og evakuering: Vi afholder brand- og evakueringsøvelser i begyndelsen af hvert skoleår.

Se brandsynsrapport her

Friskolens undervisningsplan

Alle friskoler skal hvert år udarbejde en undervisningsplan, hvori skolens samlede virksomhed skal beskrives.

Der er beskrivelser af de fysiske rammer, af organiseringen og dagsrytmen. Der er undervisningsplaner og formålsbeskrivelser for boglige fag, kreative fag og idrætsfag, for emneuger og meget mere.

Undervisningsplan for 2023/2024 er godkendt på bestyrelsesmøde den 14. juni 2023.

Det meste kan du læse om andre steder på hjemmesiden, men i undervisningsplanen finder du den grundige, officielle beskrivelse.

Undervisningsplanen kan downloades her

Friskolens kursusplan

Et friskoleår skal indeholde 200 skoledage, og det skal fremgå af kursusplanen. Vores skoleår indeholder minimum 200 skoledage, inkl. skolelørdage.

Vi forsøger at tilpasse vores skolestart, så det passer med, at skolebusserne er begyndt at køre igen efter sommerferien.

Friskolens kursusplan kan downloades her.

Lektiefri børneskole

Friskolen er lektiefri fra 0. til 6. klasse. Den lektiefri børneskole betyder, at læreren ikke rutinemæssigt giver lektier for. Som udgangspunkt skal man kunne nå at lære det, der skal læres i det tidsrum, barnet går i skole.

Skolen kan dog altid, i samarbejde med forældrene, lave individuelle aftaler om hjemmearbejde og ekstra træning af specifikke færdigheder, som f.eks. læsning.

At komme til at lege eftermiddagen væk må aldrig være et problem i børneskolen på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Læringen skal bygges på motivation og nysgerrighed. Vi vil altid opfordre til at arbejde videre derhjemme, når man har tid og lyst, vise skolesager til far, læse højt for mor, øve tabeller med bedstemor eller se på landkort med bedstefar. Det faglige udbytte er stort, når man er motiveret.

En lektiefri børneskole på Glamsbjerg Fri- og Efterskole betyder i praksis:

 • At hjemmearbejdet for elever til og med 6. klasse er baseret på individuelle aftaler mellem skole og hjem.
 • At det ikke altid er de langsomme elever, der har lektier for.
 • At den daglige undervisning ikke er baseret på hjemmearbejde.
 • At alle elever har et fælles udgangspunkt og møder hver dag uden dårlig samvittighed.
 • At skolen forventer, at forældrene interesserer sig for børnenes faglige udvikling ved jævnligt at læse, regne, snakke og undre sig sammen med deres børn.

Læs mere om den lektiefri børneskole her.

Evaluering på friskolen

Elevernes udbytte af undervisningen i de boglige fag evalueres løbende af faglærere og teams, og forældre og elever orienteres om evalueringsresultaterne på de to årlige skolehjemsamtaler, hvor klasselæreren, dansklæreren og matematiklæreren deltager.

Eleverne får desuden karakterer i slutningen af 8. klasse, hvor de også skal aflægge deres første prøve, nemlig i billedkunst. Derudover får eleverne i 9. klasse standpunktskarakterer to-tre gange årligt i de prøveforberedende fag.

Du kan læse mere om karakterer her.

De praktisk-musiske fag evalueres via udstillinger og optræden, fx på skolelørdage og i forbindelse med Musicalion.

Skolen skal desuden regelmæssigt evaluere sin samlede undervisning.

Se friskolens undervisningsevaluering 2021/2022 her

Vores elever er mere end tal

Det er vigtigt for os, at vores skole bærer præg af et godt læringsmiljø frem for en præstationskultur. Derfor har vi valgt, at vi først giver eleverne karakterer fra slutningen af 8. klasse. Vi synes dels, at vores elever er meget mere end et tal, og vi mener, at der er andre og mere egnede måder, hvorpå vi kan beskrive elevernes læring og udbyttet af undervisningen. Læs evt. mere om evaluering og karaktergivning under Evaluering på friskolen ovenfor.

En karakter fortæller ikke altid ret meget om elevens faglige udvikling, og en prøvekarakter siger ofte lige så meget om held, evne til at gå til prøve og ”sælge sig selv”, dagsformen, nervøsitet eller ej osv., som den siger noget om elevernes faglige kunnen.

I henhold til Lov om gennemsigtighed skal vi linke til Undervisningsministeriet database med statisk over karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne. Den finder du her.

De afsluttende prøver

Ved afslutningen af 9. klasse aflægger vores elever prøve efter samme regler og retningslinjer som elever i Folkeskolen. Du kan læse med om Folkeskolens prøver her.

Efter friskolen

I henhold til Lov om gennemsigtighed skal vi linke til undervisningsministeriets database over elevernes overgang til uddannelse efter 9. klasse.

Oversigten er dog ret mangelfuld, for den medregner ikke alle elever; man kan fx heller ikke se hvor mange, der vælger at tage på efterskole efter 9. klasse.

Vores uddannelsesvejleder har dog fuldstændig styr på, hvad eleverne skal, når de forlader friskolen.

Se mere om uddannelsesvejledning herunder.

Uddannelsesvejledning

I overbygningen er der forskellige aktiviteter, der skal hjælpe eleverne med at tage stilling til deres fremtidige ungdomsuddannelse.

I 8. klasse er eleverne på introduktionskursus til ungdomsuddannelserne og i en uges praktik. I 9. klasse er der ligeledes en uges praktik, alternativt 3 dages brobygning på en ungdomsuddannelse og 2 dages praktik.

Introduktionskurser og evt. brobygning organiseres af uddannelsesvejlederen i samarbejde med den enkelte elev, mens eleven selv skal finde praktikplads i både 8. og 9. klasse.

Uddannelsesvejledningen varetages af Lene Birgitte Larsen fra UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn), som skolen og overbygningsteamet har et rigtigt godt samarbejde med. Hun kommer på skolen cirka en gang om ugen og kan derudover kontaktes på mobiltelefon og mail:

Lene Birgitte Larsen          

Tlf.: 24 88 56 91           

Mail: lebla@assens.dk

Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen er fælles for friskolen og efterskolen og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af forældre og medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsens arbejdsopgaver og ansvarsområder er beskrevet i skolens vedtægter, som kan downloades her

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden, og ud over bestyrelsesmedlemmerne deltager forstander og viceforstander, samt lærerrådsformanden for fri- og efterskolen.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Sognstrup, formand, Ellemosevej 21, 5620 Glamsbjerg

Telefon: 20 67 66 13. E-mail: hso@socialstyrelsen.dk 

Susan Demant Carlsson, næstformand, Holger Bisgaardsvej 12, 5620 Glamsbjerg

Telefon: 27 29 04 15. E-mail: carlssonsusan@yahoo.dk 

Tina Hestbech Nielsen, Enebærvej 10, 5620 Glamsbjerg

Telefon.: 26 18 44 94. E-mail: tinahestbechnielsen@gmail.com 

Dennis Christensen, Søholm Parkvej 41, 5600 Glamsbjerg

Telefon: 20 14 05 93. E-mail: dennisvinberg@my.com 

Mona Aaberg, Egevej 19, 5620 Glamsbjerg

Telefon: 22 25 17 51. E-mail: monaaaberg@gmail.com

Mette Aistrup, Holger Bisgaardsvej 7, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 29 66 77 15. E-mail: metteaistrup@outlook.dk

Martin Vissing Tornøe, Byvejen 72, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 40 43 19 17. E-mail: vissingtornoe@gmail.com

Suppleanter:

Maiken Holm Christensen, Nørregade 50, 5620 Glamsbjerg

Telefon: 51 51 04 79

Ivan Weye Jørgensen, Dærupvej 8, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 27 28 79 36

Samarbejdsudvalg

SU består af repræsentanter fra de forskellige personalegrupper på skolen.

Formålet med oprettelse af SU er at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og det bedst mulige miljø på skolen.

Vi holder SU-møder 3-4 gange årligt, og her deltager forstander, viceforstander, lærerrådsformand, tillidsrepræsentant fra henholdsvis efterskolen, friskolen og Børnehuset, sikkerhedsrepræsentant, køkkenleder, pedel, repræsentant fra kontoret og afdelingsleder fra skolefritidsordningen og fra Børnehuset. Elevrådsrepræsentanter fra efterskolen og friskolen kan være med, hvor det skønnes relevant.

Punkter, som ofte behandles, er bl.a. økonomi, personalepolitik, kommunikation og arbejdsmiljø.

Ved hvert møde er der en runde, hvor medarbejderrepræsentanter fortæller nyt fra deres område, og SU er således med til at skabe et godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger på skolen.

Personalepoltik

GFE som arbejdsplads

I personalepolitikken kan man læse om mange ting, der beskriver skolen som arbejdsplads for de ansatte.

Personalepolitikken indeholder emner som:

 • Målsætning
 • Efter- og videreuddannelse
 • Ledelse og organisation
 • Information og kommunikation
 • Arbejdsliv – privatliv
 • Miljø og sundhed

Personalepolitikken kan downloades her.

Tilsynserklæringer

Skolens tilsynsførende er valgt af forældrekredsen og hedder Michael Graugaard. Herunder kan du hente Tilsynserklæringe for Glamsbjerg Friskole.

2022/2023

 

Undervisningsmiljøvurdering