Overbygningen

7.-9. klasse på Glamsbjerg Friskole

Overbygningen består af 7., 8. og 9. klasse, og nu tilhører eleverne ikke længere det, vi i daglig tale kalder børneskolen. Der følger både ansvar og privilegier med at gå i overbygningen. Vi forventer, at eleverne er gode rollemodeller for de yngre elever, at de tager medansvar for fællesskabet, og at de i stigende grad tager ansvar for deres egen læring.

I overbygningen er der klassens time, og klasserepræsentanter fra hver klasse i teamet danner et elevråd, der kan få medindflydelse på overbygningens dagligdag, aktiviteter og arrangementer.

Eleverne i 8. og 9. klasse får mulighed for at være på efterskolens linjer og valgfagshold, fx fodboldlinje, tekstil og håndarbejde, samt skiftende kvartårlige valgfag henover året.

Da vi både har en efterskole og en overbygning med unge mennesker, er der grobund for et godt ungdomsmiljø på skolen, og det prøver vi at skabe rammerne for ved forskellige fællesarrangementer i løbet af året, bl.a. fodboldkampe og caféaftener.

Eleverne

Teenagerne i overbygningen

I overbygningen møder vi den enkelte elev, hvor denne er i sin udvikling. Puberteten er for de fleste af eleverne i fuld gang, og det en fase, som især kræver både trygge rammer, men også rummelighed.

Vi arbejder på at styrke eleven i at tage ansvar både for fællesskabet og egen læring. I praksis betyder det bl.a., at eleverne har klassens time og elevråd, og de begynder at få lektier for.

Eleven laver sammen med sine lærere individuelle fokuspunkter, og dette evalueres løbende, så eleven har en føling med egen udvikling. Vi arbejder med den enkelte elevs udvikling på flere planer. Primært arbejder vi med følgende:
• Elevens trivsel og personlige kompetencer
• Elevens deltagelse i det forpligtende fællesskab
• Elevens faglige udvikling.

Ovenstående rækkefølge er ikke tilfældig. Det er heller ikke en prioritering, men derimod forudsætninger. Det er en forudsætning, at eleven trives og indgår i et stærkt og trygt fællesskab for at opnå læring. Derfor er vi meget bevidste om, at elevernes trivsel og sociale kompetencer er vigtige og nødvendige elementer i forhold til læring.

Skolens force er alsidighed og forskellighed, og denne kultur er også tydelig i overbygningen, hvor eleverne får rum og sparring til at udvikle sig i forskellige retninger inden for deres kompetencer og interesser.

Vi lytter meget til vores elever, og vi tager dem alvorligt i mødet. Vi tror på en ligeværdig og respektfuld omgang med elever, hvor vi kan guide, vejlede og påvirke gennem den gode samtale.

Fagene

Nye fag, lektier og prøver efter 9. klasse

Undervisningen i overbygningen er tilrettelagt sådan, at eleverne kan aflægge Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) efter 9. klasse i fagene dansk, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. Derudover er der praktisk-musiske eller kreative fag på skemaet i minimum to lektioner om ugen.

Tysk er et såkaldt tilbudsfag; dvs. det er ikke obligatorisk at have tysk, men vi anbefaler det til næsten alle elever fra og med 7. klasse, da det som oftest er forudsætningen for, at de kan ønske en gymnasial ungdomsuddannelse.

I overbygningen begynder eleverne at få lektier for. De er som oftest ret motiverede for det på dette tidspunkt, og i en studieteknisk flexuge for 7. og 8. klasse i starten af skoleåret introduceres eleverne for forskellige værktøjer, så de i løbet af overbygningen forberedes på overgangen fra elev til studerende. Vi tilbyder i perioder lektiecafé for 7.-9. klasse en gang om ugen, hvis der er interesse for og opbakning til det.

Fællesskabet

Sammenhold og trivsel i overbygningen

På Glamsbjerg Friskole ser vi forskellighed som en styrke og som en mulighed for at få udvidet sin horisont, og vi vil derfor gerne være en skole for mange forskellige slags mennesker. Det forudsætter naturligvis nysgerrighed og rummelighed, og det arbejder vi med igennem hele skoleforløbet, også i overbygningen. Her skal både tages hensyn til den enkelte elevs trivsel og til fællesskabet, som alle elever forventes at bidrage til ud fra deres forudsætninger.

I overbygningen har eleverne klassens time på skemaet, og derudover er der 3-4 klasselærerdage i løbet af skoleåret, som bl.a. kan bruges til at fokusere på elevernes og klassens trivsel.

En række forskellige arrangementer og aktiviteter, enten for den enkelte klasse eller for hele teamet, bidrager også til at styrke fællesskabet og sammenholdet i henholdsvis klassen og hele overbygningen. Endvidere er elevrådet medvirkende til, at overbygningens ønsker bliver hørt, ligesom de medvirker som initiativtagere til diverse arrangementer for teamet.

Elevrådet:
Elevrådet er elevernes demokratiske organ til medbestemmelse på skolen. Gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetager elevrådet elevernes fælles interesser på baggrund af indkomne forslag til forbedringer af elevernes hverdag på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Hver klasse i overbygningen er repræsenteret med 2 elever, der er valgt af klassen, og der afholdes månedlige elevrådsmøder i samarbejde med en lærerrepræsentant fra overbygningsteamet.

Skoleåret

Årets gang i overbygningen

Overgangen til overbygningen:
Elevernes start i overbygningen er forbundet med mange forventninger. Eleverne går fra en lektiefri skole og en hverdag, hvor rutinerne er velkendte. Nu møder eleverne en anderledes skoledag, hvor kravene såvel fagligt som socialt øges. For at gøre overgangen så blid som muligt, danner skoleårets første uge ramme om en studieteknisk uge, hvor eleverne får præsenteret redskaber til at begå sig i udskolingen. Herunder er der bl.a. fokus på lektielæsning, planlægning af studietid, It-kompetencer, læsestrategier samt notatteknik. I socialt henseende afsluttes ugen med et fællesarrangement, hvor 8. og 9. klasse byder den nye klasse velkommen i overbygningen.

Idrætsarrangementer:
Igennem året bliver den almindelige idrætsundervisning suppleret med særlige arrangementer, hvor eleverne på tværs af klasserne deltager i volley- og fodboldturneringer, både indendørs og udendørs. Selvom arrangementerne er sociale i deres natur, kommer konkurrencelysten til udtryk blandt eleverne. Særligt når lærerholdet står på den anden banehalvdel.

Derudover deltager overbygningen i Skolernes Motionsdag og skolens egne motionsdage.

Geos Garage:
Georgs Garage afholdes to gange årligt. Overbygningens og efterskolens praktisk-musiske fag præsenteres i løbet af en hyggelig aften, hvor eleverne søger hinanden på tværs af klasser og skoleformer. Stemningen er afslappet, og her er der mulighed for ”stjernestunder”, hvor vi får lov til at se hinanden fra lidt andre sider. Ligesom i valgfagene bliver den kombinerede skoles muligheder her udnyttet og er med til at styrke fællesskabet. Se billeder her.

Juleridag:
Den første skoledag i december har alle elever på skolen en fælles formiddag, som står i julens tegn. Vi mødes til morgensang og synger et par julesange. Derefter deles alle elever ud på værksteder, hvor der jules. Nogle klipper og klistrer, andre bager pebernødder. I hjemkundskab produceres æbleskiver, som deles ud til alle i løbet af formiddagen. Skolens nisseorkester går rundt på de forskellige værksteder og underholder.

Juletræsfest:
Overbygningen afholder i ugen op til juleferien sin egen juletræsfest, hvor elever og lærere hygger sig med fælles aktiviteter i gymnastiksalen. Derudover er der konkurrencer, musikalske indslag og fællesspisning. Arrangementet afsluttes med fælles dans om juletræet.

Gallafest:
På initiativ fra elevrådet afholdes der gallafest for overbygningen. Der er frie rammer for tøj, men der bliver lagt vægt på traditionelle omgangs- og tiltaleformer. Aftenen starter med fotografering af overbygningen samlet samt parbilleder. Derefter følger en 3-retters gallamiddag, hvor udvalgte bordherrer kurtiserer deres borddame med taler. Aftenen afsluttes med lanciers og vals.

Gallafesten er ikke nødvendigvis på programmet hvert skoleår, men kan komme på, når og hvis eleverne i overbygningen ønsker det. Et andet større, fællesskabsfremmende arrangement kan også være alternativ til gallafesten. Se billeder her.

Ture ud af huset:
Igennem skoleåret bliver der arrangeret forskellige ture ud af huset i form af teateroplevelser, biografture, kunstudstillinger og lignende.

I forbindelse med konfirmandundervisningen afvikles der for 7. klasse i foråret en tur med præsten og klasselæreren til København. Eleverne får mulighed for at se forskellige københavnske kirker, herunder at besøge Mariakirken og det dertil hørende sociale værested.

I de senere år har 8. klasse, som led i samfundsfagsundervisningen, besøgt Christiansborg. Som et supplement til samfundsfagstimerne besøger 9. klasse landsretten i Odense, hvor eleverne overværer en retssag.

Skolelørdage:
Hvert år afholdes 2-3 skolelørdage for overbygningen, som regel for hele teamet sammen, hvor der tages et emne eller tema op, der kan have såvel elevers som forældres interesse.

Sidste skoledag for 9. klasse:
Sidste skoledag er sidste hverdag før de mundtlige prøver. Her er der tradition for at 9. klasse underholder i forlængelse af morgensang med muntre indslag. Herefter er skolen vært for en fælles morgenmad, hvor 9. klasse hygger sig sammen med deres lærere og forstander. Arrangementet slutter kl. 10, hvor eleverne typisk selv har arrangeret resten af dagen.

Afslutning i 9. klasse:
Efter endt prøveforløb er der tradition for at afholde en afslutningstur. Destinationen bestemmes af klassen i samråd med klasselæreren. Den vil give mulighed for fælles at reflektere over skoleforløbet og mindes gode oplevelser.

Dimission:
Efter bogaflevering mødes 9. klasse med forældre, lærere og forstander i spisesalen. Her holder forstander og klasselæreren en tale for klassen, og andre interessenter har mulighed for også at komme til orde. Derudover bliver der sunget sange og afholdt festlige indslag. Klassen opfordres til selv at arrangere et indslag. Ved dimissionen er 8. klasse forpligtet til at stå for de praktiske gøremål. Afgangsbeviset bliver postsendt til modtagelse dagen efter.

Se fotos fra skoleafslutninger her.

Lejrskole

Ud i Europa

Lejrskolen i 9. klasse bliver så vidt muligt placeret i løbet af efteråret og vil ofte finde sted i en europæisk storby.

Formålet med turen er i høj grad at støtte og udbygge fællesskabet blandt eleverne, og at eleverne oplever en anden kultur og levevis end den danske.

I første teamuge efter sommerferien arbejder klassen i hold. Disse hold planlægger og indsamler viden om de steder, som klassen skal se i den valgte storby. Dette fremlægges for klassen i teamugen. Derudover har eleverne til opgave at sætte sig ind i forskellige seværdigheder på destination, så de kan fungere som guider for deres kammerater i løbet af lejrskoleugen.

Lejrskolen evalueres umiddelbart efter dens afvikling af henholdsvis elever og lærere.

Se billeder fra lejrskolerne her.

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning består blandt andet af introduksionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik, frivillig brobygning og forskellige vejledningsaktiviteter på og med skolen.

Læs mere om uddannelsesvejledning her.

Prøver i 9. klasse

Om evaluering og de afsluttende prøver
Elevens udbytte af undervisningen evalueres som en løbende dialog mellem elev og lærere, mens en mere samlet evaluering finder sted ved to årlige skolehjemsamtaler. Ved afslutningen af 9. klasse får eleverne desuden en skoleudtalelse, samt en udtalelse for deres projektopgave i 9. klasse.

I 9. klasse skal eleverne for første gang have karakterer, og det får de som standpunktskarakterer i forbindelse med efterårets skolehjemsamtaler, efter nytår i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne og ved skoleårets afslutning sammen med deres skoleudtalelse.

Eleverne i 9. klasse aflægger Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9) på samme måde som eleverne i folkeskolen. De skriftlige prøver finder som regel sted i første halvdel af maj, og de mundtlige prøver begynder i starten af juni.

Nogle af fagene er obligatoriske prøvefag, mens andre indgår i puljer, hvor et af fagene udtrækkes som prøvefag.