Det officielle

Tørt og godt

Her finder du alt, eller i hvert fald næsten alt, hvad der er værd at vide om de mere formelle sider af skolen.

Denne side er for dem, der vil sætte sig grundigt ind i skolen. De indeholder en mængde lovpligtigt stof, som skal ligge på hjemmesiden, og den indeholder skolens politik på forskellige områder.

I undervisningsplanen kan man læse om alle skolens fag, om fagenes delmål og slutmål, og under evaluering kan man se, hvordan vi evaluerer den enkelte elev, fagene og skolens samlede undervisning.

Friskolens målsætning

Et godt lære- og værested

Glamsbjerg Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn. Det, som vægtes, er respekten for det enkelte individ i et forpligtende fællesskab. Friskolen er en levende del af det omgivende samfund og det folkelige fællesskab.

Grundlaget for hverdagen er børnenes liv, fantasi og oplevelser, hvor skolen vægter næstekærlighed og gensidig respekt som grundlæggende forudsætninger for retten til forskellighed.

Friskolen skal være et godt og trygt sted, hvor børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden. Her får de mulighed for at udvikle og bruge egne forudsætninger samt lære at have et skoleliv sammen, bruge hinanden og lære af hinanden.

Friskolen skal være et sted, hvor børnene får faglig kompetence og frem for alt får mulighed for at tilegne sig menneskelige værdier, som er holdbare i flere generationer.

Eleverne har medbestemmelse; denne foregår hovedsageligt i det samspil, der er mellem lærer og elev.

Friskolen er lektiefri fra 1. til og med 6. klasse.

Ved det forpligtende fællesskab (mellem elever, forældre, lærere og bestyrelse) forstås:
• At vi tager en gensidig tillid for givet
• At det er et fælles ansvar, at undervisningen lykkes
• At forældre også skal være med til at skabe et fællesskab i og uden for skolen
• At vi bl.a. pga. den lektiefrie børneskole forventer, at man i hjemmet engagerer sig i sit barns skolegang og sammen med barnet beskæftiger sig med skolen både fagligt og socialt
• At man føler et ansvar ikke bare over for sit eget, men også de andres skoleliv
• At lærerens undervisning er velforberedt og differentieret
• At eleven møder parat til at modtage undervisning og til at indgå i et socialt samvær

Friskolens samværsregler

Vi behandler hinanden ordentligt

Grundregler:
• Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden, samt god vilje til samarbejde.
• Vi forventer en hensynsfuld optræden, – også på vej til og fra skole.
• Der er mødepligt til undervisning og andre skolerelaterede aktiviteter.

Praktiske regler:
• Ved enhver form for fravær skal hjemmet kontakte skolen. Fritagelse fra mere end én skoledag skal aftales med ledelsen.
• Fritagelse fra idræt forudsætter også kontakt fra hjemmet, og de fritagne elever skal følge klassen.
• Eleverne skal blive på skolen i skoletiden.
• Efter sidste lektion gør eleverne rent i klassen. Dette omfatter almindelig oprydning, fejning, aftørring af tavlen, opsætning af stolene, tømning af affaldsspanden og isætning af ny pose, slukning af lys og lukning af vinduer. Lærerne godkender det færdige arbejde.
• Derudover indgår eleverne i en turnusordning i rengøring af fællesarealerne.
• Hvis noget ødelægges, kan det kræves erstattet. Bortkomne bøger kræves erstattet.
• Det er ikke tilladt at cykle på skolens område – dog er det tilladt at trække cykler på skolens område på vej til og fra skole.
• Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskuret. Knallerter og biler skal benytte Krengerupvej på vej til og fra skole.
• Mobiltelefoner og andet it-udstyr må i undervisningstiden kun bruges efter aftale med læreren.
• Der må ikke spises og drikkes i pejsestuen, på biblioteket og ved skolens computere.
• Slik og sodavand er ikke tilladt på skolen, med mindre der er tale om et aftalt arrangement.
• Alvorlige eller gentagne brud på skolens regler kan medføre bortvisning.

Friskolens undervisningsplan

Fag, undervisning og meget mere

Alle friskoler skal hvert år udarbejde en undervisningsplan, hvori skolens samlede virksomhed skal beskrives.

Der er beskrivelser af de fysiske rammer, af organiseringen og dagsrytmen. Der er undervisningsplaner og formålsbeskrivelser for boglige fag, kreative fag og idrætsfag, for teamuger og meget mere.

Undervisningsplan for 2021/2022 er godkendt på bestyrelsesmøde den 9. juni 2021.

Det meste kan du læse om andre steder på hjemmesiden, men i undervisningsplanen finder du den grundige, officielle beskrivelse.

Undervisningsplanen kan downloades her.

Friskolens kursusplan

Oversigt over skoledage

Et friskoleår skal indeholde 200 skoledage, og det skal fremgå af kursusplanen. Vores skoleår indeholder minimum 200 skoledage, inkl. skolelørdage.

Vi forsøger at tilpasse vores skolestart, så det passer med, at skolebusserne er begyndt at køre igen efter sommerferien.

På landets folkeskoler er første sommerferiedag den sidste lørdag i juni, men hos os har vi valgt, at denne lørdag skal være sidste skoledag for børneskolen. Vi har et særligt program med forskellige traditioner til sommerferieafslutningen for eleverne og deres forældre.

Friskolens kursusplan kan downloades her.

Den lektiefri børneskole

Lektiepolitik for 0.-6. klasse

På Glamsbjerg Fri- og Efterskole er friskolens børnehaveklasse til og med 6. klasse lektiefri. Den lektiefri børneskole betyder, at læreren ikke rutinemæssigt giver lektier for. Som udgangspunkt skal man kunne nå at lære det, der skal læres i det tidsrum, barnet går i skole.

Skolen kan dog altid, i samarbejde med forældrene, lave individuelle aftaler om hjemmearbejde og ekstra træning af specifikke færdigheder, som f.eks. læsning.

At komme til at lege eftermiddagen væk må aldrig være et problem i børneskolen på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Læringen skal bygges på motivation og nysgerrighed. Vi vil altid opfordre til at arbejde videre derhjemme, når man har tid og lyst, vise skolesager til far, læse højt for mor, øve tabeller med bedstemor eller se på landkort med bedstefar. Det faglige udbytte er stort, når man er motiveret.

En lektiefri børneskole på Glamsbjerg Fri- og Efterskole betyder i praksis:
• At hjemmearbejdet for elever til og med 6. klasse er baseret på individuelle aftaler mellem skole og hjem
• At det ikke altid er de langsomme elever, der har lektier for
• At den daglige undervisning ikke er baseret på hjemmearbejde
• At alle elever har et fælles udgangspunkt og møder hver dag uden dårlig samvittighed
• At skolen forventer, at forældrene interesserer sig for børnenes faglige udvikling ved jævnligt at læse, regne, snakke og undre sig sammen med deres børn.

Læs mere om den lektiefri børneskole her.

Evaluering på friskolen

De boglige fag og de kreative fag

Elevernes udbytte af undervisningen i de boglige fag evalueres løbende af faglærere og teams, og forældre og elever orienteres om evalueringsresultaterne på de to årlige skolehjemsamtaler, hvor klasselæreren, dansklæreren og matematiklæreren deltager.

Eleverne får desuden karakterer i slutningen af 8. klasse, hvor de også skal aflægge deres første prøve, nemlig i billedkunst. Derudover får eleverne i 9. klasse standpunktskarakterer to-tre gange årligt i de prøveforberedende fag.

I løbet af skoleåret 2020/21 har vi karaktergivning som pædagogisk fokusområde.

De kreative eller praktisk-musiske fag evalueres via udstillinger og optræden, fx på skolelørdage, i forbindelse med musicalion og til Veras Værksted. Se mere under de enkelte teams og i billedgalleriet.

Skolen skal desuden regelmæssigt evaluere sin samlede undervisning.

Se friskolens undervisningsevaluering 2020/2021 her.

Vores elever er mere end et tal

Om prøvekarakterer og karaktergennemsnit

På friskolen giver vi først eleverne karakterer fra slutningen af 8. klasse. Vi synes dels, at vores elever er meget mere end et tal, og vi mener, at der er andre og mere egnede måder, hvorpå vi kan beskrive elevernes læring og udbyttet af undervisningen.

En karakter fortæller ikke ret meget om elevens faglige udvikling, og en prøvekarakter siger ofte ligeså meget om held, evne til at gå til prøve og ”sælge sig selv”, dagsformen, nervøsitet eller ej osv., som den siger noget om elevernes faglige kunnen.

Ikke desto mindre bliver vi jo nødt til at forholde os til elevernes karakterer, bl.a. fordi aviserne har fokus på dem hvert år, når undervisningsministeriet offentliggør 9. klassernes prøvekarakterer fra året før. Her bliver skolerne rangordnet efter prøvekarakterernes gennemsnit, men hvad fortæller et gennemsnit, når det kommer til stykket? Hvis en skoles 9. klasser har 7 i gennemsnit, kan det være, at alle eleverne har fået 7 i alle fag. Det kan også være, at den ene halvdel har fået 12 og den anden halvdel 02. Det fortæller gennemsnittet ikke noget om. Det fortæller som sagt heller ikke noget om, hvor vidt eleverne har udviklet sig rent fagligt.

Vi har haft ekstra fokus på karaktererne ved 9. klasses afgangsprøve de sidste par år, og vi har syntes, det kunne være sjovt at se, hvordan karaktergennemsnittet så ud hos de elever, der har gået hos os siden børneskolen, sammenlignet med hele klassens. I mange fag ligger de ”gamle” friskoleelever en del højere i karaktergennemsnit end klassen som helhed, så vi tillader os at konkludere, at de igennem hele deres skoleforløb har fået en god og solid undervisning og lidt til.

Ved de afsluttende prøver i skoleåret 2013/2014 havde vores 9. klasse et samlet gennemsnit på 7,45. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2012/2013 på 6,07.

I mundtlig dansk var gennemsnittet på 10,05, hvor landsgennemsnittet året før var på 7,50. I mundtlig engelsk havde eleverne 8,11 i gennemsnit mod forrige års landsgennemsnit på 7,50, og i mundtlig tysk var gennemsnittet 7,89 mod landsgennemsnittets 5,90.

Du kan se alle karaktererne her.

I henhold til Lov om gennemsigtighed skal vi også linke til ”vores” side i Undervisningsministeriet database med statisk over karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne. Den finder du her.

De afsluttende prøver

Folkeskolens prøver i 9. klasse

Ved afslutningen af 9. klasse aflægger vores elever prøve efter samme regler og retningslinjer som elever i Folkeskolen. Du kan læse med om Folkeskolens prøver her.

Trivsel på Glamsbjerg Friskole

En skole, hvor alle skal have det godt

Det er en forudsætning for læring, at eleverne trives. Der er en længere række af faktorer, der gør sig gældende, når man taler om trivsel, eksempelvis omgangstonen og atmosfæren, men også skolehjemsamarbejde og sundhed er vigtige elementer. Læs mere om skolens holdning til trivsel her.

Undervisningsmiljøvurdering

Det fysiske og psykiske undervisningsmiljø

Skolens sikkerhedsgruppe udarbejder hvert andet år en undervisningsmiljøvurdering (UMV) på baggrund af udvalgte områder af undervisningsmiljøet. Eleverne deltager i undersøgelsen på forskellig vis, alt efter alder og klassetrin.

Klasselærerdagene kan bruges i den forbindelse, og der kan anvendes spørgeskemaer, hvor det giver mening i forhold til elevernes alder.

Den aktuelle undervisningsmiljøvurdering kan læses herunder:

På Glamsbjerg Fri- og Efterskole har vi i foråret 2017 lavet en trivselsundersøgelse. Alle skolens elever har taget stilling til en masse forskellige spørgsmål, som har sat fokus på deres trivsel i skolen. De yngste elever fik hjælp til det tekniske og oplæsning af deres morgensangsvenner, mens de ældre klarede spørgeskemaerne på egen hånd.
Når vi kigger besvarelserne igennem, er det tydeligt, at vi har en skole, hvor elevernes sociale trivsel er meget tilfredsstillende. Langt de fleste børn trives og føler sig set og hørt af både lærere og kammerater. De har stor tillid til deres lærere og føler, at de lærer noget i skolen.
Når det kommer til spørgsmålet, om eleverne føler, at de har medbestemmelse i undervisningen, scores der lavere på alle klassetrin. Flere mener dog, at deres egne ideer bliver brugt i undervis-ningen.
En del elever føler ikke, at de får den støtte og inspiration, de har brug for, for at komme videre fagligt.
Det er klart, at vi skal have fokus på, at eleverne i fremtiden bliver ved med at trives socialt, men det er meget vigtigt, at vi får undersøgt, hvad der ligger bag følelsen af manglende medbestemmelse og følelsen af ikke at få faglig støtte og blive motiveret. Når problemet er klarlagt, skal vi finde ud af, hvordan vi kan handle på det og ændre på det.

Efter friskolen

Overgang til ungdomsuddannelserne

I henhold til Lov om gennemsigtighed skal vi linke til undervisningsministeriets database over elevernes overgang til uddannelse efter 9. klasse.

Oversigten er dog ret mangelfuld, for den medregner ikke alle elever; man kan fx heller ikke se hvor mange, der vælger at tage på efterskole efter 9. klasse.

Vores uddannelsesvejleder har dog fuldstændig styr på, hvad eleverne skal, når de forlader friskolen.

Se mere om uddannelsesvejledning her.

Bestyrelse og vedtægter

Fælles bestyrelse for friskolen og efterskolen

Bestyrelsen er fælles for friskolen og efterskolen og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af forældre og medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsens arbejdsopgaver og ansvarsområder er beskrevet i skolens vedtægter, som kan downloades her.

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden, og ud over bestyrelsesmedlemmerne deltager forstander og viceforstander, samt lærerrådsformanden for fri- og efterskolen.

Læs mere om bestyrelsen her.

SU på GFE

Samarbejdsudvalg

SU består af repræsentanter fra de forskellige personalegrupper på skolen, en elevrepræsentant fra efterskolen og én fra friskolen.

Formålet med oprettelse af SU er at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og det bedst mulige miljø på skolen.

Vi holder SU-møder 3-4 gange årligt, og her deltager forstander, viceforstander, lærerrådsformand, tillidsrepræsentant fra henholdsvis efterskolen og friskolen, sikkerhedsrepræsentant, bestyrelsesrepræsentant, køkkenleder, pedel, repræsentant fra kontoret, repræsentant fra skolefritidsordningen, samt elevrådsrepræsentant fra henholdsvis efterskolen og friskolen.

Faste punkter på dagsordenen er bl.a. økonomi, personalepolitik, kommunikation og arbejdsmiljø.

Ved hvert møde er der en runde, hvor medarbejder- og elevrepræsentanter fortæller nyt fra deres område, og SU er således med til at skabe et godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger på skolen.

Sundhedspolitik

Sund mad og bevægelse er væsentlige faktorer i forbindelse med elevernes læring og trivsel, både fysisk, psykisk og socialt. Børn og unges sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar, men skolen vil gerne medvirke til, at børnene grundlægger gode vaner inden for mad og sundhed allerede fra barnsben.
Læs mere om skolens holdninger til mad, bevægelse og sundhed her.

Elitesmiley

Glade smiley’er fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kommer af og til på kontrolbesøg. Efter fire kontrolbesøg med glade smiley’er og ingen anmærkninger i kontrolrapporterne i de sidste 12 måneder får man en elite-smiley.

Vi er forpligtet til at offentliggøre kontrolrapporterne på hjemmesiden, fx ved at linke til vores smiley’er på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Sikkerhed på skolen

Førstehjælp, hjertestarter og evakueringsøvelser

Førstehjælp:
Alle skolens medarbejdere har fået et kursus i livreddende førstehjælp, som bliver repeteret en gang om året.

Hjertestarter:
Glamsbjerg Fri- og Efterskole er med i hjertestarternetværket.

På vandet:
Hvis vi bruger kano og kajakker, er det kun i perioden maj til oktober. Der sejles kun i kystnære områder, og svømmeveste/redningsveste er naturligvis obligatoriske.

Læs sikkerhedsinstrukserne her

Brand og evakuering:
Vi afholder brand- og evakueringsøvelser i samarbejde med AidUcators, som også har udarbejdet vores evalueringsplan.

Se brandsynsrapport her

Personalepolitik

GFE som arbejdsplads

I personalepolitikken kan man læse om mange ting, der beskriver skolen som arbejdsplads for de ansatte.

Personalepolitikken indeholder emner som:
• Målsætning
• Efter- og videreuddannelse
• Ledelse og organisation
• Information og kommunikation
• Arbejdsliv – privatliv
• Miljø og sundhed
• Personalepolitikken skal være offentliggjort på hjemmesiden, selvom den måske ikke umiddelbart har nye elevers interesse.

Personalepolitikken kan downloades her.

Skolens brug af billeder af børn

Glade og engagerede børn er et rigtig godt brand, og dem har vi heldigvis rigtig mange af på skolen.

Vi har derfor besluttet, at det er en del af skolens markedsføring at benytte billeder fra skolens hverdag på hjemmesiden, intra osv.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det sker på en sådan måde, at personlige oplysninger ikke viderebringes.

Der kan være situationer, hvor personlige forhold gør, at man ønsker et billede ikke offentliggøres. I så fald kan man henvende sig på kontoret, der så vil sørge for det bliver fjernet.

Krise- og sorgplan

Glamsbjerg Fri- og Efterskoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles
grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen.

Krise- og sorgplanen downloades her.

Persondatapolitik

Hvis du vil vide hvilke typer data skolen indsamler, og hvad vi gør for at passe på dem, så læs vores “Persondatapolitik” her.